Happy day

 

            Dapre konstitisyon peyi D Ayiti nan atik 32, edikasyon reprezante yon dwa tout timoun dwe benefisye epi leta dwe garanti chak timoun jwi dwa sa san distinksyon. Atik 32.3 kontitisyon an egzije leta pou mete lekol gratis nan nivo prime pou tout timoun epi sanksyone tout timoun ki pa pran chimen lekol. Pi lwen, deklarasyon inivesel dwa moun nan atik 26 garanti menm dwa sa pou tout timoun. Poutan genyen plis pase yon milye timoun ki pa janm pran chemen lekol. Malgre anpil efo kek sekte fe pou rann akse ak edikasyon fasil nan peyi a li toujou rete yon barye pou timoun yo.

 

Paske leta absan nan wol li, anpil moun itilize lekol pou yo plen pòch yo.  Paran ki pa gen mwayen pou anrichi moun sa yo, oblije kite pitit yo lakay yo. Timoun sa yo pa jwi dwa tout timoun genyen pou yo ale lekòl, aprann li ak ekri jan konstitisyon nou an mande l la. Nan lide pou rann akse ak edikasyon fasil epi gratis pou timoun ann Ayiti; Oganizasyon lespwa pou timoun nan peyi Ayiti depi 3 ane louvri nan kominote Mon babo lekol LESPWA POU TIMOUN NAN MON BABO, kote timoun sa yo ak zon ki anviwone l yo ka jwenn pen lenstriksyon gratis ti cheri ki selon nou se pilye rekonstriksyon peyi nou.


ECEEMB kòmanse nan premye lane kindergaten pou rive nan katriyèm ane fondamantal toujou.  Li gen

190 timoun, pami yo gen 91 tifi e 99 tigason. Tifi yo pote kòsaj ble syèl ak jip gri epi tigason yo pote chemiz bout manch ble syèl ak bout pantalon gri.  Genyen 7 sal klas epi 9 pwofesè, 5 pwofesè preskolè epi 4 pwofesè fondamantal.  Timoun yo benefisye inifòm ak manje chak jou, san konte bon

 

Pou antre ane eskole 2017-2018 la, lekol ECEEMB vle remesye tout Esponnso ki dako envesti nan lavi youn nan timoun ki fe pati lekol la. Ak konkou yo, timoun yo rive benefisye tout sevis HCHO ofri epi resevwa jan fòmasyon kretyèn ki ap ede yo vin sitwayen konsekan e angaje ki ka itil tèt yo, fanmi yo ak peyi yo demen. Pou ane sa ECEEMB ap chache esponnso pou xxx timoun ki nan nesesite.

 

Pi gwo rev lekol la ane a se rive louvri yon bibliyotek, sal enfomatik fpou elev yo kapabfe rechech ak sal jwet pou timoun yo fe nouvo eksperyans ak fomasyon yo genyen an dekwa pou pa selman obsevate men pou yo rive kreye nouvo bagay ak konesans yo pou itil peyi yo demen. 

 

 

Pou w ede ECEEMB reyalize rev sa yo ou kapab:

1. chwazi yon timoun pou sipote w

2. priye pou nou

3. ede nou ak mwayen finansye

 

 

 

 

Kontakte nou:
South Coddington Avenue, Lincoln, Nebraska
Tel: 402-430-4078 USA

Email: srwilson8@hotmail.com

 

Wegens Dextra

# 28, Barbeau,

Tel: (509) 3650-6635 Haiti

Email: Wegensonia@yahoo.fr

HAITI'S CHILDREN'S HOPE

Haiti's Childrens Hope Org. School admits students of any race, color, and national or ethnic origin.

Copyright © 2016 by HCHO . HCHO is a 501c3 Christian Charity recognized by the Haitian government since 2012.

General Donations